Obecní úřad

Zastupitelstvo obce Vinařice
StarostaIng. Karel Kouklík
MístostarostaMarek Knop
ZastupiteléJiří Duchoň
Pavel Fejfar
David Kaiser

Kontaktní údaje:
OÚ Vinařice
Vinařice 10
267 01 Králův Dvůr

Telefon starosta: +420 724 180 405
E-mail: vinarice.obec@seznam.cz
             webmaster.vinarice@email.cz
Webové stránky: www.obecvinarice.info
ID Datové schránky: sjhb7du
Číslo účtu 23923131/0100 (Komerční banka, a.s.)
Úřední hodiny dle dohody se starostou na telefonním čísle +420 724 180 405.Výbory a jejich předsedové

Výbor finanční
David Kaiser

Výbor kontrolní
Pavel Fejfar


Poskytování informací

Příjem žádostí (podle zák. č. 106/1999 Sb.)
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
• komu je žádost určena,
• jaká konkrétní informace je požadována,
• kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě.


Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Obec Vinařice, Vinařice 10, 267 01 Králův Dvůr. IČO: 005 09 868. Datová schránka: sjhb7du.
Kontaktní údaje: telefon starosta: +420 724 180 405; e-mail: vinarice.obec@seznam.cz, webmaster.vinarice@email.cz.